Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van SmartRunners

Artikel 1: Algemeen

Identiteit van de onderneming

SmartRunners

Elsterweg 13

6134 AS. Sittard

Telefoonnummer: 0623514917

E-mailadres: hanneke@smartrunners.nl

KvK-nummer: 59260386

Btw-identificatienummer: NL001834158B14

 

Artikel 2: Definities

2.1 SmartRunners: SmartRunners (onderdeel van In-SynQ), vertegenwoordigd door Hanneke Hurst of een door haar aangewezen derde.

2.2 Lid: een persoon of rechtspersoon die met SmartRunners een overeenkomst heeft gesloten over het afnemen van een dienst.

2.3 Diensten: Bewegingsanalyse, Sportpodologie, Personal Training, Personal Group Training.

2.4 Overeenkomst: de overeenkomst die ontstaat wanneer het lid mondeling of schriftelijk een toezegging geeft tot het aanschaffen van een dienst en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Artikel 3: Toepasselijkheid

3.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten die SmartRunners aangaat met een lid.

Artikel 4: Aanbieding

4.1 De aanbiedingen van SmartRunners gelden niet automatisch voor vervolgovereenkomsten.

4.2 Wanneer SmartRunners een aanbod baseert op onvolledige of onjuiste gegevens die zijn verstrekt door het lid, kunnen er aan dit aanbod geen rechten ontleend worden.

4.3 De prijzen van SmartRunners zijn altijd inclusief btw, tenzij anders vermeld.

4.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht SmartRunners niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de prijsopgave.

Artikel 5: Overeenkomst

5.1 Een overeenkomst komt tot stand na mondelinge of schriftelijke aanvaarding van het aanbod van SmartRunners door het lid en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2 Na het aangaan van de overeenkomst is het lid verplicht aan de verplichtingen te voldoen die zijn afgesproken.

5.3 De overeenkomst wordt aangegaan met het lid dat deze overeenkomst tekent. De credits zijn niet overdraagbaar aan andere leden.

5.4 De credits in het pakket dat je aanschaft hebben een geldigheidsduur:

Pakket van 5 trainingen: 3 maanden

Pakket van 13 trainingen: 9 maanden

Pakket van 26 trainingen: 18 maanden

Artikel 6: Opzegging, ontbinding en beëindiging van de overeenkomst

6.1 SmartRunners is bevoegd om de sessies te staken wanneer een lid de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

6.2 SmartRunners is bevoegd de overeenkomst te ontbinden wanneer er zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of wanneer een lid ontoelaatbaar gedrag vertoont. Er is commitment van beide kanten nodig om resultaten te kunnen behalen. Wanneer we dit niet voldoende merken, zullen we dit benoemen. Merken we geen verandering, dan ontbinden we de overeenkomst en krijgt het lid het geld terug.

6.3 De overeenkomst komt ten einde wanneer de credits uit het pakket van het lid op zijn of wanneer de afspraak uit de overeenkomst voldaan is. Het lid kan dan besluiten om weer een nieuw pakket aan te schaffen, waardoor er weer een nieuwe overeenkomst ontstaat.

6.4 We hanteren een tevredenheidsgarantie van 30 dagen. Tot 30 dagen kan je aangeven dat je niet tevreden bent. Je krijg dan het volledige aankoopbedrag van je pakket terug.

Artikel 7: Betaling en incassokosten

7.1 Het lid dient de factuur te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij dit door SmartRunners schriftelijk anders is aangegeven. 

7.2 Wanneer de betaling binnen 14 dagen niet voldaan is, krijgt het lid van ons een herinneringsbericht. Wordt de betaling daarna nog niet voldaan, dan krijg het lid een aantal dagen later een laatste herinneringsbericht. Is na 30 dagen na factuurdatum de factuur nog niet voldaan, dan zetten we de sessies stop en schakelen we een derde partij in om de betaling te regelen. In dit geval zijn ook de incassokosten voor rekening van het lid.

Artikel 8: Annulering of te laat komen

8.1 Wanneer je niet kunt deelnemen aan de afgesproken sessie, kan je deze sessie annuleren per whatsapp. Wanneer je de afspraak annuleert binnen 24 uur voor aanvang van de sessie, gaat je credit verloren. Wanneer je minimaal 24 uur van tevoren annuleert, krijg je de credit terug. 

8.2 Wanneer je te laat komt bij een sessie, wordt dit niet gecompenseerd door langer door te gaan. Dit is je eigen verantwoordelijkheid.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 Deelname aan sessies geschiedt altijd op eigen risico van het lid.

9.2 Wanneer je gezondheidsklachten hebt of om een andere reden twijfelt of het wel verstandig is om deel te nemen aan de sessies, raden we je aan om deskundig advies in te winnen van een arts om te bepalen of je deelneemt.

9.3 Wanneer je de overeenkomst aangaat, verklaar je niet op de hoogte te zijn van een reden waarom deelname aan de sessies schadelijk zou kunnen zijn voor je gezondheid.

9.4 We vragen je om ons tijdig op de hoogte te brengen van veranderingen in je fysieke of geestelijke gesteldheid die het sporten beïnvloeden. Dit geldt ook voor veranderingen die optreden tijdens of na de sessie. Hierop kunnen we de trainingen aanpassen of besluiten dat het verstandig is om (voorlopig) de sessies te stoppen.

9.5 SmartRunners is niet aansprakelijk voor blessures of andere materiële of immateriële schade die is opgelopen tijdens of als gevolg van een sessie. Ook is SmartRunners niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.

9.6 De informatie die wij verstrekken, vervangt nooit medisch advies.

 

 

Artikel 10: Overmacht

10.1 We proberen altijd om een geplande sessie door te laten gaan, maar in sommige gevallen is er sprake van overmacht. Dan streven we ernaar om de betreffende leden uiterlijk 24 uur voor aanvang van de sessie te informeren dat de sessie niet doorgaat. In het geval van een afgelaste sessie door ons krijg je je credit terug.

10.2 Er is sprake van overmacht bij gevaarlijke weersomstandigheden, ziekte of sommige ernstige persoonlijke omstandigheden. In deze gevallen maak je als lid geen aanspraak op schadevergoeding.

10.3 Wanneer we een sessie afgelasten, wordt er in overleg met het lid een andere datum en tijd gekozen.

10.4 Wanneer de periode van overmacht langer duurt dan 30 dagen, zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden en ontvang je als lid de resterende trainingen in geld terug.

Artikel 11: Wijzigingen

11.1 SmartRunners kan openingstijden en -dagen of prijzen aanpassen. Wanneer een lid nog een lopend pakket heeft, blijven uiteraard de oude prijzen tijdens dat pakket gelden. 

Artikel 12: Privacy

12.1 De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bevat regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. SmartRunners handelt conform deze wet.

12.2 SmartRunners geeft advies op basis van de door de klant gegeven informatie. SmartRunners gaat altijd vertrouwelijk om met persoonlijke informatie van leden. Zie voor een toelichting hiervan www.SmartRunners.nl/privacy-statement.

Artikel 13: Toepasselijk recht

13.1 Op de algemene voorwaarden en alle overeenkomsten die gesloten worden met leden, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.